سایتشرطبندیخارجیبوادا (bovada)

bovada

بواداباپذیرششرطبندیکاربرانایالاتمتحدهازسال ۲۰۰۷ توانستهاستدرآمریکایشمالیموفقیتچشمگیرینصیبخودکند.

اینسایتپیشبینیخارجیدامنهیوسیعیازانواعلیگهایاصلیورزشیدرایالاتمتحدهراتحتپوششقرارمیدهدومیزبانمناسبیبرایشرطبندیدرمسابقات،شرطبندیموبایلبودهودربردارندهیتعدادزیادیازبازارهایشرطبندیازجملهشرطهایپراپوآتی،پارالیزوتیزرمیباشد

✅پذیرشکاربرانایالاتمتحده

✅پوششقویورزشهایایالاتمتحده

✅شرطبندیزندهیمنحصربهفردبرایکاربرانایالاتمتحدهسایتشرطبندیخارجیبت ۳۶۵ (bet365)

سایتشرطبندیخارجیبت 365

سایتشرطبندیبت ۳۶۵ یکیازقدیمیترینوازبزرگترینسایتهایخارجیشرطبندیدنیامحسوبمیشود. اینسایترامیتوانپیشگامتکنولوژیوفناوریدرحوزهشرطبندیدانست. بت ۳۵۶ همچنیناسپانسرتیمفوتبالاستوکسیتیمیباشدوورزشگاهاینتیمبهنامبت ۳۶۵ نامگذاریشدهاست

✅بهترینضرایبشرطبندی

✅یکیازقابلاعتمادترینسایتهایشرطبندیدردنیا

✅داشتناپلیکیشنیهمهکارهباامکاناتبینظیرسایتشرطبندیخارجیویلیامهیل (williamhill)

williamhill

ویلیامهیلدرارائهیخدماتگیمینگایمنوپوششبالایفوتبالومسابقاتاسبدوانیشهرهیخاصیدارد. اینسایتپیشبینیخارجیبریتانیاییتوانستهباارائهیخدماتدرسطحجهانیوبادربرداشتنضرایبدقیق،طرحهایتشویقیمنظموبیشاز ۲۰۰ بازارباکیفیتدرمسابقاتتوجهعدهیزیادیرابهخودجلبکند.

✅بیشاز ۲۰۰ بازاردرهرمسابقه

✅دارایشهرتشایستهدرسطحجهانی

✅دارندهییکیازبهتریناپلیکیشنهایشرطبندیدراینصنعتسایتشرطبندیخارجیبتفیر (betfair)

befair

بتفیردرمبادلهیشرطهایکپیشتازجهانیبهشمارمیآید. اینسایتشرطبندیخارجیباارائهیویدئوهایآموزشیخدمتارزندهایبهمبتدیانشرطبندیمیدهد.

طرحمنحصربهفردوویژهیاینسازمانبهآنامکانارائهیبهترینضرایبرادربازاردردامنهیگستردهایازروایدورزشیدرسراسرجهاندادهاست. امکانکشاوتواپلیکیشنموبایلنمونهنیزازدیگرویژگیهایبرتراینسایتمیباشند.

 

✅بزرگترینمبادلهکنندهیشرطجهانی

✅ضرایبشرطبندیفوقالعاده

 

✅ارائهیضرایبقبلازاکثرسایتهایپیشبینیخارجی

سایتشرطبندیبتفیرد (betfred)

betfred

بتفیرددرسال ۱۹۶۷ تاسیسشدهوتوانستهتابهامروزخودراباتکنولوژیجدیدبهخوبیوفقدهد. اینسایتپیشبینیخارجیباکوپنهایاجماعگلوطرحتشویقیبهشتیبالذتدابل/ ترفندویژهشهرتیافتهاستوبامحوریتبازیهایفوتبالواسبدوانی،بهارائهیضرایبرقابتیدربیشاز ۲۰ رشتهیورزشیمیپردازد. بتفیردهمیشهبرنامههایخاصیبرایسورپرایزکردنکاربرانوفادارخوددارد.

✅کوپناجماعگل

✅بهشتیبالذتدابل/ ترفندویژه

✅تماشایرایگانمسابقاتونکاتضروری

سایتشرطبندیبتوی (betway)

سایتشرطبندیبتوی (betway)

سایتشرطبندیبتویBetwayدراوایلسال ۲۰۰۶ راهاندازیشدهاست. آنهاتوسطBetway Limitedمدیریتمیشوند. آنهابهزبانمالتیثبتشدهاندودرانگلستانتوسطکمیسیونقمارمجازومقررشدهاند.

شرکتمادرگروهBetwayاست. آنهامالکوادارهکنندهچندبرندکازینووبینگوهستند،اگرچهبهنظرمیرسدبتویبزرگترینومعتبرترینسایتهایشرطبندیجهانباشد.

✅پخشزندهمسابقاتورزشیبابالاترینکیفیت

✅ارائهتمامبازیهایکازینو

✅ارئهورزشهایمجازیمتاسفانهتماماینسایتهایخارجیشرطبندیمعرفیشده،ایرانرادرلیستسیاهخودقراردادهوکاربرانایرانیراقبولنمیکنند. شمانمیتوانیدهیچگونهفعالیتیدراینسایتهاداشتهباشید. ودرصورتفعالیتاکانتشمارامسدودخواهندکرد.

بدینمنظورماچندسایتشرطبندیخارجیمعتبرراکهبهایرانیاننیزخدماتارائهمیدهدرابهشمامعرفیمیکنیموشمامیتوانیدباخیالراحتازامکاناتاینسایتاستفادهکنید.سایتشرطبندیپینباهیسدرسال ۲۰۱۴ درکشورترکیهفعالیتخودراشروعکردودرطیمدتکوتاهیبهیکیازبهترینومعتبرترینسایتهایشرطبندیدراینکشورتبدیلشد.

درتابستانسال ۲۰۱۸ اینسایتفعالیتاصلیخودرادرایرانشروعکردودرزمانکوتاهیتوانستدرایراننیزمحبوبیتقابلتوجهیکسبکند.

اینسایتدارایمجوزولاینسنسجهانیمیباشدکهتضمینکنندهقدرتمالیمجموعهپینباهیساست. کهبهکاربرانایناطمینانخاطررامیدهدکههرمبلغیکهبرندهشوندپرداختدرسریعترینزمانانجاممیگیرد. سایتپینباهیسدارایدرگاهمستقیمبانکیامنگوپیپرومیباشد.

کهواریزوبرداشتپولرابهراحتیمیتواندرآنانجامداد. ازجملهمزیتهایدیگرسایت،پشتیبانیازانواعورزشهاوبازیهایکازینوییبابالاترینضرایبمیباشد. وارائهخدماتاینسایتشرطبندیخارجیباپشتیبانیفارسیاستکهاینسایترابهیکیمحبوبترینسایتهایشرطبندیتبدیلکردهاست.

 

✅مجوزولایسنسبینالمللی

✅پشتیبانی ۲۴ ساعتهوآنلاین

 

✅بالاترینضرایبپیشبینیورزشی

 

✅درگاهپرداختبانکیمستقیم/کارتبهکارت/پرفکتمانی/کدووچر/ بیتکوین

 

✅واریزآنیجوایز

 

✅دارایاپلیکیشناختصاصیآندرویدوآیاواس

 

✅پشتبانیازانواعرشتههایورزشیوتمامبازیهایکازینویی

 

✅بازیانفجارانلاینباضرایببالا

 

✅ضمانتبازگشتوجه

 

✅قابلیتویرایششرط /ایجادتغییرات/اضافهکردنشرط/حذفکردنشرط

 

✅کشاوت (سرمایهشمادرامنیتکاملاست)

 

✅قابلیتویژهسوپربت : ثبتشرطبابالاترینضریب

 

✅بانسهایمتفاوتوویژه/ شارژهدیهاولیه / سایتشرطبندیباواریزکم

 

✅انواعآپشنهایمتفاوت

 

✅سیستمدرگاهمستقیمگوپیپرووسهولتدرشارژحساب

 

سیستمدرگاهمستقیموسهولتدرشارژحساببهترین سایت شرط بندی فوتبال و پیش بینی بازی های زنده به زبان فارسی سایت آموزش بت است که می توانید با مراجعه به این سایت و صفحه شرط بندی فوتبال از امکانات بی نطیر آن استفاده کنید